Již 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Rada

Mgr. Dagmar Doubravová
doubravova@rubikoncentrum.cz

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor sociální práce. V 90. letech se věnovala rozvoji alternativních trestů, přípravě zákona o Probační a mediační službě, je spoluautorkou systému vzdělávání pro pracovníky PMS ČR. Je spoluzakladatelkou RUBIKON Centra, ve kterém působí od jeho vzniku v r. 1994, na pozici ředitelky organizace od roku 2000. Podílela se na zavedení unikátního modelu romského mentoringu do české justice, který byl oceněn v roce 2009 v soutěži inovativních projektů v oblasti trestní justice Crystal Scales of Justice, vyhlášené Evropskou komisí a Radou Evropy. Je odbornou garantkou kognitivně behaviorálního programu pro mladistvé klienty v České republice (PUNKT – rodina), který realizuje RUBIKON Centrum od roku 2004 podle vzoru švýcarské Probační služby kantonu Curych. Je členkou Rady pro probaci a mediaci - poradního orgánu Ministerstva spravedlnosti ČR a poradního orgánu hejtmana Středočeského kraje – Pracovní skupiny prevence kriminality. Je iniciátorkou vzniku odborné platformy Aliance proti dluhům. Zastupuje neziskový sektor za ČR v EJJO - European Juvenile Justice Observatory.


Ludmila Hasmanová
hasmanova@rubikoncentrum.cz

Absolventka Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze, pracovala jako programová vedoucí v Nadaci pro rozvoj občanské společnosti (NROS). Absolvovala řadu kurzů v oblasti managementu NNO, přímé práce s klienty, restorativní justice a lektorských dovedností. V RUBIKON Centru působí 11 let. Věnuje se zajištění financování činnosti RUBIKON Centra zejména z veřejných financí. Působí též jako metodický vedoucí projektů RUBIKON Centra v oblasti reintegrace osob s trestní minulostí. Je členkou lektorského týmu RUBIKON Centra a členkou RUBIKON Centra.


Mgr. Jarmila Neumannová
jarmila.neumannova@centrum.cz

Absolventka katedry sociální práce FF UK, manažerka organizací v oblasti sociálních služeb, Praha. Pracovala s klienty krizových center, psychiatrie, uprchlíky, podílela se na vzniku standardů a akreditací sociálních služeb. V letech 2001-2006 vedla Nadační fond obětem holocaustu, poté manažerka vnějších vztahů Domova Sue Ryder, Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR. Od r. 2012 konzultantka v oblasti komunikace, fundraisingu a strategie pro nevládní organizace. Členka správní rady Česko-německého fondu budoucnosti.


Mgr. Lenka Ouředníčková
ourednickova@rubikoncentrum.cz

Absolvovala magisterské studium na katedře sociální práce FF UK. V počátku své profesní kariéry se věnovala rozvoji alternativních trestů a zavedení konceptu probace a mediace v ČR, v neziskovém sektoru pracuje od roku 2001. Je spoluzakladatelkou RUBIKON Centra, v současné době je v této organizaci zodpovědná za řízení klientských služeb RUBIKON Centra. Absolvovala výcvik v systemické terapii, dále řadu krátkodobějších kurzů v ČR i zahraničí týkajících se přímé práce s klienty, restorativní justice, mediace a dále lektorských a supervizních dovedností. Je čestnou členkou CEP (The European Organisation for Probation), v letech 2004 - 2007 vykonávala funkci viceprezidentky a v letech 2001-2004 byla členkou výkonného výboru této organizace. Je členkou poradních orgánů ministra spravedlnosti - Rady pro vězeňství a čerstvě jmenované Komise pro trvalé úsilí o snižování počtu vězněných osob. Je autorkou řady odborných článků a publikací.


Mgr. Dana Syslová
danasys@volny.cz

Absolventka katedry sociální práce na FF UK v Praze a psychoterapeutického výcviku, inspektorka kvality sociálních služeb zapsaná v registru MPSV ČR. Členka předsednictva Českého helsinského výboru. Zkušenosti s poskytováním, řízením a transformací sociálních služeb, s působením ve státních i nestátních organizacích a ve veřejné správě, s přípravou a realizací projektů na místní i mezinárodní úrovni. Lektorská a konzultační činnost, výuka a supervize, podpora vytváření a zavádění systémů hodnocení a rozvoje kvality sociálních služeb, včetně zapojování uživatelů do hodnocení služeb a transformace pobytových sociálních služeb.
Revizor hospodaření


Ing. Daša Smetanková
dasa.smetankova@vse.cz

Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Mezinárodní vztahy a diplomacie. Nadále působí jako doktorandka na Katedře politologie VŠE, kde se dlouhodobě věnuje problematice národnostních menšin. V letech 2006-2011 pracovala jako účetní v mezinárodních společnostech. V současnosti pracuje jako Portfolio analytik v mezinárodní energetické společnosti. Od roku 2010 je členkou RUBIKON Centra a revizorkou hospodaření.