Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Prostup k pracovnímu uplatnění


Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Místo realizace: Ostrava

Donor:


Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu

Vybavit min. 90 osob z CS kompetencemi potřebnými pro uplatnění ve společnosti, přičemž u 50 z nich dosáhnout připravenosti pro okamžité uplatnění na trhu práce.

Cílů bude dosaženo  pomocí komplexní podpory zaměřené na faktory sociálního vyloučení dle pojetí aktuálního Strategického plánu pro sociální začleňování Ostrava.

Cílová skupina

Osoby soc. vyloučené (nebo ohrožené soc. vyloučením) žijící na území města Ostrava s primárním zaměřením na nezaměstnané osoby s trestní minulostí

Hlavní aktivity

Klíčové aktivity představují ucelený komplex poradenských a motivačních intervencí zaměřených na zvýšení uplatnění osob sociálně vyloučených ve společnosti, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce (ať už na primárním trhu či za pomocí nástrojů APZ) a řešení zadluženosti.

1: Oslovení a výběr cílové skupiny
2: Motivační program "Práce a dluhy"
3: Peer mentoring
4: Podpora při vstupu na trh práce
5: Pracovní ochutnávky
6: Tréninková místa a kurzy k rozšíření odbornosti
7: Rozvoj a participace peer mentorů
8: Poradenství pro předcházení a řešení finanční nestability

Jednotlivé intervence v rámci klíčových aktivit budou poskytovány formou fakultativní činnosti mimo Zákon č. 108/2006 sb. O sociálních službách. Žadatel není poskytovatelem sociálních služeb. Aktivity projektu s ohledem na specifické potřeby osob sociálně vyloučených  představují nadstavbu k činnosti Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS) a Úřadu práce ČR (dále jen ÚP) příp. dalších spolupracujících organizací (poskytovatelé soc. služeb, magistrát atd.). Unikátnost projektu je v zaměření na specifická témata plynoucí z trestní minulosti CS (např. záznam v Rejstříku trestů jako bariéra na trhu práce) a provázanost těchto aspektů s dalšími faktory soc. vyloučení.  

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000839

Realizátor

RUBIKON Centrum, z.s.

Kontaktní osoba:

Gabriela Rulíková

Garant projektu:

Mgr. Lenka Ouředníčková

ZPĚT