Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Práce a dluhy - komplexní model podpory osob s trestní minulostí v uplatnění na trhu práce a ve společnostiDoba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Místa realizace: Středočeský a Karlovarský kraj.

Donor:


Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Cíl:

Projekt řeší situaci osob s trestní minulostí, které mají prokazatelně problémy při uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce,  v důsledku toho jsou tyto osoby ohrožené sociálním vyloučením. Projekt svými aktivitami reaguje především na potřeby CS v oblasti motivace a přístupu na trh práce, finanční tísně/zadluženosti a sociální stabilizace.


Stručný popis:

Projekt se zaměřuje na osoby s trestní minulostí, jejichž sociální začlenění představuje společenský problém provázaný také s oblastí trestní justice. Vzhledem ke svému zaměření má širší dopad: přispívá k snížení kriminální recidivy (v ČR se dlouhodobě pohybuje ve výši 60-80%-zahrnuje i osoby bez předchozího pobytu ve vězení). Snížení recidivy je významným faktorem pro prevenci dalšího prohlubování sociálního vyloučení - další konflikt se zákonem a trestní postih sociální vyloučení dané osoby zásadně prohlubuje.


Klíčové aktivity:

1. Výběr účastníků do projektu a zapojení do aktivit projektu

Do projektu jsou zapojeni účastníci ve spolupráci s Probační a mediační službou, Úřadem práce ČR, sociálními kurátory, NNO, jejichž pracovníci budou předávat nabídku účasti v projektu CS z daných regionů.

2. Práce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobody

Práce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobodu probíhají ve vybraných věznicích ve Středočeském a Karlovarském, konkrétně ve Vinařicích, Kynšperku n. O., H.Slavkově, Ostrově, Praze Ruzyni (+Řepy, Přílepy).

Ve věznicích jsou realizovány informační semináře, kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti, mobilní dluhové poradenství a kurz zaměřený na získání zaměstnání.

3. Motivační skupinový program Práce a dluhy

Program se skládá ze dvou propojených témat-uplatnění na trhu práce a zadluženost.

Aktivita probíhá ve spolupráci s Probační a mediační službou (PMS ČR) a Úřadem práce ČR (ÚP). Tyto instituce využijí programu jako nadstavbu ke své standardní činnosti. V případě PMS ČR může být program uložen soudem nebo může být součástí individuálního plánu probačního dohledu.

4. Individuální aktivizační a motivační program k uplatnění na trhu práce a zvýšení profesních dovedností

Jedná se o individuální práci s klientem v oblasti uplatnění na trhu práce prostřednictvím posilování motivace najít dlouhodobé pracovní uplatnění, zmapování aspirací klienta a možného uplatnění na trhu práce, zpracováním CV, motivačního dopisu apod.


5. Pracovní trénink

Jedná se o stěžejní aktivitu projektu, která umožní části účastníků projektu prostřednictvím tréninkových míst zvýšit pracovní návyky a získat dovednosti potřebné pro další prostup na primární trh práce.

6. Prevence a řešení zadluženosti a předluženosti - poradenství

Dluhoví poradci a právník budou, poskytují komplexní poradenství v oblasti řešení problematických situací souvisejících se zadlužením, které může vést k prohlubujícímu se soc. vyloučení, recidivě a preferování nelegální práce a je demotivující vzhledem k pracovnímu uplatnění.

7. Poradenství a asistentce k sociální stabilizaci

Aktivita je realizována jako nadstavbová služba pro účastníky projektu se sníženou samostatností a soc./komunikačními dovednostmi, především pro zvládnutí situace záhy po propuštění z VTOS. Dále je určena těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

8. Participace cílové skupiny a evaluace naplnění cílů projektu

Část klientů z cílové skupiny průběžně participuje na evaluaci a realizaci aktivit v projektu.

 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001024

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s. 

Kontaktní osoba:

Kateřina Mikuláštíková

mikulastikova@rubikoncentrum.cz

ZPĚT