Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Čas pracovat

Doba realizace: 
1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Místa realizace: 
Středočeský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj

Donor:Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Cíl projektu: 
Projekt usiluje o zlepšení postavení osob se záznamem v Rejstříku trestů (RT) na trhu práce. Jedná se o osoby s kumulací hendikepů, jejichž sociální znevýhodnění jsou umocněna prokazatelnými překážkami na trhu práce v podobě nadužívání záznamu v RT v náborové praxi zaměstnavatelů. Cílem projektu je dosáhnout u těchto osob dlouhodobějších změn, které budou mít pozitivní dopad nejen na získání a udržení pracovního uplatnění, ale také na zvýšení kvality života a sociální integrace. 

Stručný popis projektu:
Projekt reaguje na problém nízké míry zaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací a záznamem v RT a na problém jejich dlouhodobé nezaměstnanosti, a to prostřednictvím komplexu služeb šitých na míru potřebám osob se záznamem v RT. 

Klíčové aktivity:
1. Nábor a výběr
Do projektu jsou zapojeni účastníci ve spolupráci s Probační a mediační službou, Úřadem práce ČR, sociálními kurátory, NNO, jejichž pracovníci předávají nabídku účasti v projektu klientům z daných regionů. Aktivita probíhá formou individuálních schůzek či skupinových workshopů.

2. Poradenství k identifikaci pracovního uplatnění
Aktivita probíhá formou individuálního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů. Výsledkem je zohlednění individuálních potřeb a situace klienta, jeho zapojení do konkrétních aktivit projektu a nasměrování k vhodnému pracovnímu uplatnění. 

3. Pracovní diagnostika a Development Centra
Jde o nadstavbovou formu pro identifikaci pracovního potenciálu klientů, aktivita obsahuje Pracovní diagnostiku a Development Centra. 

4. Poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání
Jedná se o individuální poradenství klientům zaměřené na rozvoj dovedností pro hledání zaměstnání. 

5. Pracovní trénink a rekvalifikace
Jedná se o aktivitu, která umožňuje účastníkům projektu prostřednictvím tréninkových míst zvýšit pracovní návyky a získat dovednosti potřebné pro další prostup na trh práce. Součástí aktivity jsou rekvalifikace, které umožní účastníkům zvýšení, rozšíření či obnovení potřebné kvalifikace.

6. Pohovory nanečisto (PN)
Jedná se o cvičné přijímací pohovory, které absolvují klienti se zástupci zaměstnavatelů, prostřednictvím kterých získají zkušenost v simulovaném pohovoru blížícímu se reálným přijímacím pohovorům. V sekundárním důsledku napomáhají PN motivaci zaměstnavatelů se o téma zaměstnávání osob se záznamem v RT zajímat, měnit přístup k náborové praxi a vnímat tyto osoby jako plnohodnotný zdroj zaměstnanců. 

7. Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci
Aktivita zahrnuje zprostředkování kontaktu mezi klienty a zaměstnavatelem. Klientům jsou nabízeny vhodné pracovní pozice u spolupracujících zaměstnavatelů, pro které nejsou sociální znevýhodnění klienta a záznam v RT překážkou. Poradce dále podporuje klienty v setrvání v pracovním procesu, poskytuje podporu v motivaci a adaptaci, v předcházení a včasném řešení případných potíží, které by mohly být příčinou ukončení pracovního poměru.

8. Rozvoj základních finančních kompetencí
Jedná se o motivační aktivitu určenou k překonání barier pro uplatnění na trhu práce a udržení zaměstnání formou rozvoje finanční gramotnosti a následného řešení zadluženosti.

Registrační číslo: 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492

Realizátor: 
RUBIKON Centrum, z. s. 

Kontaktní osoba:
Zuzana Nováková
novakova@rubikoncentrum.czZPĚT