Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Dejme šanci ženám se záznamem

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003243

Doba realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Místo realizace: hl. m. Praha

Donátor:

  

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl: Hlavní cílem projektu je zlepšit postavení žen se záznamem v rejstříku trestů na trhu práce, zprostředkovat jim zaměstnání a využít flexibilních forem práce. Dalším cílem je zvýšit povědomí o projevech a předcházení vícečetné diskriminace této cílové skupiny u zaměstnavatelů.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém nerovného postavení vybraného segmentu žen se záznamem v rejstříku trestu na trhu práce a jejich nízkou zaměstnanost.

Klíčové aktivity:

1. Motivační kurzy a pohovory

Jedná se o informační a motivační aktivitu, cílem je zpřístupnit CS informace k možnostem vstupu na trh práce a motivovat je aktivitnímu posilování ekonomického postavení a dlouhodobému návratu na trh práce. KA bude probíhat ve dvou modulech (postupně či bez využití kurzu): SKUPINOVÉ MOTIVAČNÍ KURZY, INDIVIDUALNÍ MOTIVAČNÍ POHOVORY.

2. Základní profesní a sociální poradenství 

Aktivita probíhá formou individ. profesního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů. Zahrnuje témata jako např. vzdělání, aktuální soc. a rodin. situace vč. její bilance se vstupem do zaměstnání, analýza aktuálních i minulých prac. aspirací a pracovních zkušeností apod. V případě potřeby je součástí aktivity PORADENSTVÍ K SOC STABILIZACI jako služba usnadňující návrat na trh práce. 

3. Poradenství při hledání zaměstnání

Aktivita probíhá s ohledem na profil a potřeby stanovené v osobním plánu, probíhá ve dvou modulech: 

1. Individuální poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání 

2. Skupinový vzdělávací program "Žena na trhu práce"- sada tematických kurzů na zvládání překážek při hledání zaměstnání s využitím skupinové dynamiky a sdílení zkušeností. Do vedení kurzu jsou zapojeny ženy, které řešení dané situace zvládly (peer mentorky).

4. Trénink a vzdělávání pro udržitelné zaměstnání

Probíhá formou vzdělávání a tréninkových míst s cílem posílení pracovních návyků a dílčích socio-profesních dovedností:

např. základy PC, práce s časem, přijímání autority, sebedisciplína a sebeorganizace apod. Součástí tréninku je odborná podpora a rozvojové vedení přímo na pracovišti. Vzdělávání  zahrnuje podporu při zvýšení kvalifikace (či rozšíření/obnovení), např. rekvalifikace a kurzy "asistentka/sekretářka", "práce s PC", úklidové služby, atd. 

5. Pohovory nanečisto pro ženy

Jedná se o cvičné přijímací pohovory, které absolvují klientky se zástupci zaměstnavatelů, prostřednictvím kterých získají zkušenost v simulovaném pohovoru blížícímu se reálným přijímacím pohovorům. V sekundárním důsledku napomáhají PN motivaci zaměstnavatelů se o téma zaměstnávání osob se záznamem v RT zajímat, měnit přístup k náborové praxi a vnímat tyto osoby jako plnohodnotný zdroj zaměstnanců. 

6. Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci

Aktivita zahrnuje zprostředkování kontaktu mezi klientkou a zaměstnavatelem. Klientkám jsou nabízeny vhodné pracovní pozice u spolupracujících zaměstnavatelů, pro které nejsou sociální znevýhodnění klientek a záznam v RT překážkou. Poradce dále podporuje klientky v setrvání v pracovním procesu, poskytuje podporu v motivaci a adaptaci, v předcházení a včasném řešení případných potíží, které by mohly být příčinou ukončení pracovního poměru.

7. Rozvoj finančních kompetencí a právní poradenství

Jedná se o motivační aktivitu určenou k překonání barier pro uplatnění na trhu práce a udržení zaměstnání formou rozvoje finanční gramotnosti a posílení ekonomické samostatnosti.

8. Osvěta pro zaměstnavatele 

Aktivita je určena cílové skupině zaměstnavatelů bez zkušenosti se zaměstnáváním žen se záznamem v RT a probíhá ve dvou modulech:

1. Info-osvěta, v rámci které vznikne "Příručka pro zaměstnavatele" 

2. Zážitková osvěta, která zahrnuje Pohovory nanečisto a Snídaně se zaměstnavateli - neformální setkání  zaměstnavatelů s diskuzi k aspektům vícečetné diskriminace a sdílení dobré praxe tak, aby zaměstnavatelé zvýšili svou informovanost k možnostem rovného přístupu a rozšíření náborové praxe pro ženy se záznamem v RT.

9. Poradenství pro zaměstnavatele

Probíhá formou individuálního poradenství se zaměřením na kultivaci náborové praxe vč. podpory při zavádění flexibilních forem práce a dalších opatření zamezujících segregaci žen se záznamem v RT.

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. s. 

Kontaktní osoba:

Zuzana NovákováZPĚT